=VanDeZijkant==

“een goede voorzet en jouw kans om te scoren”

Het CAM model ("ABC" doorgerekend) deel 3

ABC is activity based costing.

Als start geef ik je nog even mee dat de echte rekenvoorbeelden uiteraard een organisatie eigen redenering en berekening kent.

In mijn gedeeltelijk gesloten wiki (na toestemming inlogmogelijkheden) werk ik deze rekenvoorbeelden echt uit. (zie met name de rekenvoorbeelden)
wiki

Wel is het zo als je enig kennis hebt op budgettering en CGO onderwijs organisatie je in staat bent het een en ander mee te rekenen en vooral de logica te begrijpen en daar gaat het toch om.

Daarnaast werk ik enerzijds vanuit ervaring en vaste kennis en ervaring maar ben vooral gericht op open einden en nieuwe (denk) mogelijkheden.

Oud en nieuw denken komen bij elkaar , ik heb dat ook wel genoemd het Hybride denken. Daarnaast ontkom ook uiteraard ik niet aan de situatie lang niet alles van deze “blinde” olifant te kunnen doorgronden.

The Blind Men and the Elephant

Neem het beeld van vier blinde /geblinddoekte personen die voor het eerst op deze manier een voor hun nieuw object aftasten.


De een neemt de slurf en praat over een slang, een ander voelt bij de poten en denkt van doen te hebben met een pilaar van een gebouw. De derde hoort en tast de oren en denkt aan de zeilen van een zeil boot en de vierde mag je zelf bedenken.

Ieder voor zich vertelt aan de ander wat hij denkt dat het is en legt vooral uit wat hij voelt en ervaart. Het stappen in een ander zijn referentiekader is een hele lastige en zeker nog meer het aanvaarden van de kennis uit dat andere perspectief is vaak moeilijk.

Dit geldt zeker voor complexe situaties en neem van mij aan dit is complex, vandaar deze mijmeringen en gedachten.

Elke versimpeling elke vereenvoudiging is een beperking van de werkelijkheid.

Maar ……. het is wel de enige mogelijkheid om het te doorgronden vandaar mijn pogingen. Het begint bij kennis (deling) en inzicht, de oplossingen komen dan wel (hoop ik).
Dus onderwijs, bedrijfsvoering en boekhouding/financieel, luister naar elkaar en probeer de ander inzicht te geven in je kennis ej je “weten” maar vooral ook… probeer de verbinding te maken tussen beide perspectieven (de wisselzones /estafette).

Zoek een gemeenschappelijk kader /kengetallen /spelregels en vooral taal.

Nu weer terug

Voor uitgebreide informatie verwijs ik je nogmaals naar de wiki, (en vraag eventueel toestemming voor inlog)

Het cgo abc model gaat uit van verschillende soorten doe’s (leeractiviteiten). Deze activiteiten worden zowel per week als dus per jaar georganiseerd. Het totale aanbod moet boven de 850 klokuren liggen. Daarnaast moeten de totale activiteiten per week liggen binnen de facilitaire mogelijkheden van de organisatie. Een verdeling o.a. in zowel;

– soorten activiteiten
– verschillende groepsgrootte
– verschillende faciliteiten (groot, klein beamer, werkruimte etc)
– verschillende graad van begeleiding (1op1, grote groepen, buiten het roc_gebouw / Bpv) etc.
– verschillend didactische randvoorwaarden

Hoe je dit ook organiseert; uiteindelijk is het een combinatie van 1 activiteit 1 facilitaire ruimte (ook virtueel), 1 kostprijs, 1 periode (tijd) en 1 groep van klanten/deelnemers /studenten.

Achteraf is dit uitstekend te monitoren en vooraf dus ook te simuleren.

In de loop van de dag / week zal ik (uit excel) een voorbeeld laten zien wat dat betekent. Ik zal starten met de virtuele groepsgrootte (ons Piketpaaltje) en de “gedraaide” cgo piket groepsgrootte.


In de grafiek zie je de gerealiseerde groepsgrootte. De lespiket is 24.

Op dit weblog zal ik het plaatje laten en in mijn wiki de echte spreadsheet. Het zou mooi zijn als je deze ook nog echt kunnen gebruiken/ toepassen.

Ik overweeg daar dus een verbinding te leggen met google docs en zal het CGO ABC Model dus gaan vertalen naar google docs.

(wordt lastig met de macro’s , maar ja…ook dat moet dus simpeler)

Advertenties

08/01/2009 Posted by | ABC model, bekostiging, berekeningen, cabmodel, cgo, dammodel, elephant | Plaats een reactie

De CGO_ABC_Matrix (deel 2)

Ik probeer in dit deel de verbinding Onderwijs parameters & Bekostigings parameters verder uit te werken.

In deze serie wissel ik af tussen de boekhoudkundige kant (instrumenteel) en de onderwijs organisatorische kant.

Wisseling tussen deze twee perspectieven vraagt om een ander referentiekader. Boekhoudkundig is niets anders dan vanuit geld en begrotinglogica via een exploitatie budgettering geld beschikbaar stellen aan clusters en diensten (units, afdelingen etc) (onderwijs en ondersteuning)

Bij ons in Drenthe kennen wij een driedeling . Ook de clusters hebben een “eigen” ondersteuning, denk aan planners, roosteraars administratieve ondersteuning, beleid etc.

Deze onderwijsondersteuning spelen een belangrijke rol tussen het directe onderwijs (studenten en docenten) en de diensten. In mijn eigen perspectief “vertalen” zij onderwijs naar geld en andersom. Dit is natuurlijk een managementtaak.

Door dit overgaan van geld in realiseerbare activiteiten ontstaan vaak “misverstanden”. Daarnaast is praten over geld voor veel mensen interessant. Echter de vertaling is volgens mij veel belangrijker.

Even terug in de historie. In mijn vierluik heb ik geschetst hoe vanaf twintig jaaar geleden planning en roostering zich ontwikkelde. Taken en verantwoordelijkheden lagen vaak dichter tegen het management aan.

Zij hielden zich vooral met de beheerstaken bezig. In 1992 bij mijn start n Drenthe zaten vier adjunctdirecteuren voor het planbord. Vanuit een schoolwerkplan via een plan van inzet werden de roosters en planningen uit gewerkt. Zo’ proces was vrij liniar en verderop in het planningsproces kwamen we er vaak achter dat een bepaalde groep toch maar gesplitst moesten worden op grond van ; kwaliteit rooster, tijdswensen docenten clusterindeling etc.

Deze keuzes werden dan ook gemaakt en zo werd planning en verdeling en dus geld en keuzes bijgesteld, opnieuw beginnen was niet aan de orde.

Bij het ontstaan van Roc’s werd door nieuwe organisatie indelingen en principes taken en verantwoordelijkheden anders ingedeeld en vaak ook gesplitst, zeker op dit terrein.
Het Beleid(financieel), Plannings- en Roosterkunstje werd uit elkaar gehaald.

In ieder geval gebeurde dat ook in Drenthe. Daarnaast zag je ook dat door reorganisaties en andere veranderingen ook mensen wisselen van functie en taak. vaak een goede ontwikkeling. Het resultaat was echter wel dat kennis, vaardigheden en inzicht en ervaring steeds diffuser werd.

Ik heb dit (vanuit mijn “oude” beroep wel eens vergeleken met het lopen van een 400 meter atletiek.

Vroeger deden wij dat als een 400 m loop. Een loper, een baan 1 tijd, 44 seconden eindtijd (is wel echt hard hoor).

Nu is dit traject onderdeel veel meer een 4x 100m estafette.

Nu 100 meter topniveau zet ik op 10 sec., dus 4x 10 sec = 40 sec.

Als nu een ploeg uitstekend is afgestemd en samen hebben getraind met name op de wissels dan is een tijd onder de 40 sec haalbaar (37,1 sec)

Is een ploeg echter niet goed getraind en wordt het stokje a.h.w. “overgegooid” dan wordt de traject tijd minstens 50 sec tot een minuut.

Het proces duurt veel langer en met name bij de wisselzone’s gaat het fout.

Waarom dit voorbeeld?

Ik zie het proces van;

1- Beleid (financieel)/ Aanbod (Oer),
2- Plan van inzet en roostering,
3- Realisatie en Uitvoering
4- Realisatie Check (monitoring op kwaliteit, Onderwijstijd, aanwezigheid, rendement, efficiency) als een lineair en doorlopend proces.

Wil je dit verbeteren, dat moet je iedereen zijn eigen kunstje laten doen en vooral letten op het overdragen van het juiste “stokje” met gebruik van de wisselzones.

A. Het stokje van begroting exploitatie naar aanbod/ oer/ magazijn is het omzetten van een Concern begroting naar een cluster/dienst budgettering/opzet. (DAM model & CAB model)

B. Het stokje van de planning(inzet) en roostering is het inzetten van geld d.m.v. inzet van fte werktijd, competenties, uren, periode planning en jaar-taak/ team verdeling.Bij de overgang van planning naar roostering wordt deze inzet dan vertaald in lokalen, groepen, clusters, stamgroepen, dagen, tijden etc. (jaarplanning en untis)

C. Het uitvoeren en realiseren wordt het arrangeren en uitvoeren van de gereserveerde keuze (loopbaan) van de studenten (educator)

D.Het monitoren van aanwezigheid en participatie van studenten en docenten medewerkers geeft dan aan hoeveel aanbod is gekozen, gereserveerd en uiteindelijk gevolgd en uitgevoerd. (magister)

Het stokje gaat rond, 850 klokuren onderwijstijd wordt gevolgd / afgelegd, meer dan 65% van de studenten hebben hun diploma gehaald (medaille).

Docenten en teams hebben minimaal hun cao-tijd onderwijsinzet gerealiseerd etc en de klanten (studenten en docenten) zijn meer dan voldoende tevreden (3 bij Job).

Waar liggen nu de wisselzones en om welke (reken) eenheden gaat het nu en waar ligt de vertaling van geld naar onderwijs-uitvoering en vooral de vraag van het onderwijs;

“Wat heb ik minimaal nodig” om goed mijn werk te kunnen doen, (binnen de gegeven mogelijkheden)?

Eerst nog even les 2 van de ROC rekentafel.

Bij een berekende fte heb je een piket tussen de 24 en 25 gemiddeld.

(zie voor dit onderdeel de wiki, (vraag eventueel toestemming voor inlog)

Als je nu 36 roc jaarleerweken plant zal per week minimaal 24,31 klokuren onderwijstijd gepland zijn en gevolgd worden. In de oude situatie waren dat 24 klassikale lessen met 24 studenten met 1 fte docent (basischoolmodel). Nu zul je echter veel meer verschillende activiteiten/ soorten gaan gebruiken.

Ik weet dat de logica zit in leerlijnen en ondersteunende activiteiten inclusief begeleiding maar voor het gemak sla ik dat over want uiteindelijk zijn het combinaties van studenten en begeleiders met gebruik maken van facilitaire mogelijkheden (doe’s, didaktische onderwijs eenheden).

Voorbeelden projecten, Slb gesprekken (1op1), hoorcolleges, Tutor activiteiten, Bpv, simulaties etc. Ongetwijfeld zijn er andere benamingen en andere mogelijkheden maar het gaat om het voorbeeld.

De combinatie van activiteit soorten (cluster), tijd per week, aantal studenten en aantal docenten bepaalt en berekend het gemiddelde groeps -piket/ groepsgrootte.
Als je dit “slim” doet met uiteraard voldoende rendement/resultaat, kun je het piketpaaltje (stu per docent) be├»nvloeden/”draaien”.

De volgende keer zal ik je een schema laten zien uit het CAB-model waarin je snel doorgerekend zult zien wat keuzes tot gevolg hebben.

Een exploitatie piket van bijv. 24 studenten op 1 fte kun je “draaien” naar bv 24,5 stu gemiddeld/ virtueel per 1 fte inzet.

Mijn stelling is nu dat je op deze wijze CGO onderwijs kunt vergelijken / plannen en roosteren qua financiering met het Crebo onderwijs, het hoeft echt niet duurder te zijn.

Het probleem is echter dat wij vaak nog steeds werken in vaste groepen /klassen / vaste roosters en hebben we weinig zicht op de echt gevolgde en gerapporteerde onderwijstijd. Daarnaast organiseren wij per opleidng/ team vaak extra aanbod om uitval van lessen te composeren. (er moeten 850 uren geven zijn!.En maken we te weinig gebruik van team/opleiding/regio overstijgende en georganiseerde leeractiviteiten.

Als ik in het ROC land de onderwijsactiviteiten doorreken en dit terugbreng naar begeleiding en facilitair (bij ons clusters en diensten)geeft de literatuur een duidelijke prijs per activiteit per student. Door cgo clustering en flexibilisering kan deze kostprijs -denk ik – naar beneden.

Deze daling lijkt niet veel maar reken maar eens door hoeveel activiteiten een ROC op jaarbasis organiseert en aanbiedt. Je kunt zo de oplsidingsprijs van een student vaststellen en als uitgangspunt gebruiken (zie voor de berekening mijn wiki “Maar dan moeten de groepen wel “vol” raken, dus reserveren en laten inschrijven en je aanbod (tijdens de rit bijstellen) denk aan de reiswereld (zie vierluik).

Als je nu je totale gerealiseerde aanbod screent op gevolgde uren en bezettingsgraad ( en de marge) weet je direct of het uiteindelijk uit kan en/of zo georganiseerd moet worden. Forecasting met behulp van historisch data en profielen gaat ontstaan.

Maar daarover de volgende keer meer.

07/01/2009 Posted by | ABC model, bekostiging, cabmodel, cgo, estafette, planning | Plaats een reactie