=VanDeZijkant==

“een goede voorzet en jouw kans om te scoren”

Paradigma switch naar “Cgo en vraaggericht kunnen kiezen”

Het -voor mij- belangrijkste moment in de Simac Syllabus bijeenkomst was gisteren de zaaldiscussie in zake “wat is vraaggericht en of aanbod gestuurd”.

Hierna ontstond een gesprek met een bezoeker of adviseur (voormalig Cvb lid, ik heb dat niet echt kunnen “ontdekken?”) over wat nu echt vraaggericht kiezen is. We werden het uiteindelijk wel eens, de rest van de aanwezigen, hadden echter al afgehaakt.

Essentie was het voorbeeld dat bij gaming ontwikkeling de jeugd steeds meer hun eigen spelregels willen opstellen /maken en dit zelf zien als een noodzakelijk onderdeel van die spelontwikkeling,spelbeleving en speltevredenheid. Ze willen dat gewoon zelf kunnen doen!

De games worden zo open dat de spelers (wereldwijd) vaak met eigen leveling, “nieuwe wegen willen vinden” als noodzakelijke optie in de game. De makers hebben die opties vaak niet eens doordacht.Op de een of andere manier is er dus een “ruimte” waarin keuzes opnieuw afgesproken kunnen/moeten worden. Het is dus niet zo dat de makers / opstellers de “looping” en aanpak bepalen. De spelers kiezen vaker “anders” uit steeds meer beschikbare en verschillende korte Verhaallijnen.

Houdt dit beeld vast in relatie tot het vraaggericht kunnen werken en leren binnen een compleet OnderwijsCatalogus (inclusief examinering), Studie voortgang/begeleiding, Planning en roostering, met operationele management informatie -voor de docent en student- en…. volledig iteratief gecombineerd en afgestemd (workflow).

Terug dus naar het vraaggericht werken en leren. Ik heb al vaker aangegeven dat een aanbod waaruit een student individueel kan kiezen -zo wie zo – de logische weg wordt in kader van zijn eigen regie. Maar het blijft aanbod gestuurd.

Daarnaast is vraaggericht ook voor mij veel meer het kunnen kiezen uit -naast een onderwijs aanbod / programma(delen)- vooral ook het kunnen kiezen uit meerdere verschillende didactische leerwegen. Dezelfde onderwijs leereenheden maar met meer of minder beroepsgericht/ praktisch, meer of minder theoretisch gericht, of anders / meer zelf ontwikkelend, meer/minder praktisch , meer of minder virtueel, oftewel op veel meer verschillende manieren te kunnen volgen, in te richten en door te kunnen ontwikkelen (denk aan Colb en leerstijlen). De student wil kunnen kiezen uit steeds meer korte verschillende Leerlijnen.

Resultaat

Een optie,leerlijn die in de praktijk -al ervarend- wordt ontdekt en zeer veel vragers kent zal dan ook veel meer aangeboden moeten worden. Een optie, die daarentegen nauwelijks wordt gekozen “verdwijnt” als het ware vanzelf. Daarnaast zullen vooral ook de keuzes “overstijgend” gemaakt moeten kunnen worden (bol, bbl, deeltijd, klas overstijgend, groepoverstijgen ROC overstijgend??).

De inhoud van de leerweg wordt minder belangrijk (kristalliseert zich wel uit) maar de “optelling” van de vraag combinaties (leerlijnen) met andere didactische mogelijkheden wordt veel gedifferentieerder. De populaire didactische / leertrajecten zullen vaker gekozen worden en zijn waarschijnlijk dan ook meer succesvol, zeker als dat weinig “uitvallers” kent (belang van monitoring). Dit kun je dan weer op grond van “slim” onderzoek en analyse gebruiken en inzetten als mogelijke informatiebron voor de kiezers / studenten. “De meeste studenten van dat programma onderdeel kiezen vaak ook dat onderdeel uit dat programma, en hebben gekozen voor die aanpak ” (de Amazon) optie en hebben die Verhaal Leerlijn (% praktisch, % theoretisch,% zelfsturend) gekozen.

Zijn zij het niet eens met jouw interpretatie dan merk je dat snel genoeg. Dat merken wij nu al als studenten hun beoordelingen vragen in ons Onderwijslogistiek (volgsysteem) (Educator) aan hun docenten. De communicatie wordt steeds directer en sneller.

Dit wil ik graag ingebouwd zien in de tools met een nieuwe student vraag generator, met een veel slimmere engine en met de mogelijkheid gerealiseerde werkbelasting en inzet mogelijkheden van medewerkers te kunnen “handelen”. Dan moet het systeem ook nog slimmer kunnen kiezen(algoritme) en “automatisch” kunnen roosteren”, op grond van historische student keuzes , want ik wil gewoon meer kwaliteit ïn minder roostertijd”. En …………..het moet ook allemaal veel sneller. De tijd die we nu kwijt zijn aan plannen en roosteren wil ik graag kunnen inzetten voor dat monitoren en eventueel aanpassen van de “framing” en ontwikkeling en bijstellen van de leerlijn. Het beeld van een bijgestelde Diensten regeling (NS) komt weer naar boven.

Historie Rooster, Plan en Inzet systemen
1) Zoek je nu een systeem dat is ontstaan vanuit het individuele en meer en meer groepsgericht kan gaan clusteren en roosteren (Syllabus+).
2) Of werk je vanuit een groepsgericht systeem waarin je ook nog individueel kiezen wil toevoegen (untis).

De meeste Roc’s komen en of zitten in de tweede optie (Untis), de universiteiten beginnen aan de individuele kant (Syllabus). Dit is een fundamenteel verschil en beiden krijgen /of hebben al problemen! Volgens mij moet er een nieuwe derde optie komen met de “gaming”metafoor, met de verschillende te kiezen verhaallijnen als leidraad.

Het wordt wel duidelijk dat de keuze voor “waar doe ik wat” (functionaliteit) en waarmee (de tool/software) belangrijk is, maar vooral hoe en vanuit welk paradigma het vertrekpunt wordt gekozen is voor mij dus veel interessanter. Zou het niet zo zijn dat met name de verbinding (workflow) en simpelheid moet zitten in de combinatie OnderwijsCatalogus – Voortgang – en slim Inzetten, Plannen en roosteren en vooral iteratief moet kunnen werken (loops). Daarom oriënteer ik me nog steeds op al deze ontwikkelingen.

Leer Logistiek is voor mij dus de totale workflow Onderwijscatalogus, voortgang, Plannen en Roosteren. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat zo’n combinatie in 1 moet zitten en het hele domein van de Onderwijslogistiek moet dekken!

Dit is als het ware een short list waarop ik de ontwikkelingen wil volgen.
A- 1 van deze opties niet als mogelijkheid in je aanbod (en niet een combinatie van meerdere leveranciers bijeengebracht in een sessie,)
B- of je hebt nog veel meer mogelijkheden (kernregistratie) dan val je bij mij al af van de lijst. (kort door de bocht he)

Neem hier ook in mee dat zo’n domein toebedeeld kan worden (eigenaar) aan het team Onderwijs zelf en zij dan ook verantwoordelijk kunnen zijn , worden voor de inrichting , implementatie, uitrol, gebruik en dus voor hun eigen succes .

Dit is dus ook de aanpak op dit moment in ons ROC!. Daarom kunnen we ook meerdere implementaties tegelijk uitvoeren (exact, magister, educator, onderwijscalculator, biztalk) Iedereen heeft zijn eigen terrein en zijn eigen belang en verantwoordelijkheid voor het succes.

Terug naar de Rooster Engine

1) Een lastige vraag; ” kun je je voorstellen dat een ontwikkeling van een gesloten systeem (van voor 2000) al rekening heeft gehouden met deze nieuwe “game benadering”. Ik geloof er niets van, sterker nog dit is gewoon onzin! Je kunt niet iets zomaar ombouwen naar een ander paradigma. Dat wordt een “Belgisch huis”. Het moet andersom, eerst een ander paradigma denken en dan gaan ontwikkelen. En we zoeken simpele slimmere en nieuwe (technisch) tools in een nieuwe combinatie (disruptive innovation innovatie).

2) Nog een uitsmijter. Kun je met “experts” (uit het oude paradigma) een functioneel ontwerp vastleggen en dit “door dwingen” naar de “bouwers”, door al je wensen “in te vriezen”. De bouwers krijgen dan een gesloten vraag en komen met een gesloten antwoord (en het mag ook niet teveel kosten?) Anders zijn ze veel teveel juridisch en financieel “aanspreekbaar”. Volgens mij moet je “de spelers / gamers / bouwers” een open opdracht geven.

Ford (auto) “Als ik gedaan had wat de klant vroeg, had ik een sneller paard gebouwd”.

Dus ontwerpers / bouwers hier een paradigma switch en wees een echte ondernemer, ontwikkel en leg je “uitvinding en concept” vast. Of moet die nog ontwikkeld worden ?
(“Ik ben inmiddels al gebeld!)

Advies aan de Bouwers

Kies het momentum-de ontwikkeling hoeft nog niet helemaal af te zijn- om vooral je klanten aan de ROC kant uit te leggen en vooral te laten zien dat een nieuwe paradigma ook om een nieuwe combinatie workflowtool vraagt, gekoppeld aan de volgende aspecten; Onderwijscatalogus , Voortgang/begeleiding, Examinering, Planning en Inzet, ieder aspect integraal verbonden met Operationele Management Informatie (OMI). Dit totaal noem ik nu de Cgo Onderwijs / Leer Logistiek Workflow.

Een prachtig artikel op dit terrein; OnderwijsvanOvermorgen En even -VandeZijkant-; “een Sharepointoplossing als mogelijkheid is echt iets anders hoor”.

Advertenties

24/04/2009 Posted by | cgo, educator, logistiek, planning, robotica, rooster, roosteren, roostering, roosterrobot, roostersoftware, vraaggericht | | 1 reactie

Vierluik II. – Gisteren- (logistiek)

Begin jaren “90 (1992 -1993) kregen we het idee – als oplossing voor de logistiek van de individuele leertrajecten, het aanbod van een (MBO) school te laten synchroniseren met de loopbaan (vraagkant) van de deelnemer.

Het vormgeven van planning en rooster vanuit een volledig vrije vraagkeuze gaf logistieke en organisatorische teveel problemen. Daarbij bleek dat -nadat we elke keuze zoveel mogelijk hadden gerespecteerd- de student zelf met gemak op het laatste moment zijn keuze toch wilde aanpassen. Redenen hiervoor waren; het voorgestelde rooster, andere interesses in (deel) vakken, het belang van de groep waar ze bij wilde horen (stamklas). Vaak stonden in hun keuze hoofdvakken centraal en in de periferie van hun belangstelling zat veel gevraagde flexibiliteit.

Deze ontwikkeling had ik ook al geconstateerd in de jaren dat ik als schooldecaan werkzaam was in het middelbare onderwijs (1975-1989). Ik denk dat iedereen met opgroeiende kinderen dit fenomeen van wisselende keuzes en belangstelling en het belang van peergroups /stamklas wel zal ondersteunen.

Daarnaast ontstond er frictie door steeds bedrijfsmatiger op de gevraagde keuze te willen reageren (met rooster aanpassingen “het draaien”) ondanks het idee dat vaak 30% eigen keuze genoeg was en de rest afhankelijk was van andere “momentems”.

Het werd ons steeds meer duidelijk dat we een soort van “profielering” konden toepassen. Een bepaalde groep studenten kon je a.h.w. indelen op hun belangstelling en eigenschappen. En die clustering hadden een voorspellende waarde voor de nog te organiseren mogelijkheden en keuzes.

Aanpak

We zijn toen in onze logistieke aanpak gaan werken met “voorspelde” groepen (met eigen kenmerken) en op grond van die indeling hebben we met b.h.v een clusterprogramma een concept inrichting ontworpen.

Deze clustering hebben we daarna ingebracht in het roosterpakket (untis) en pas daarna hebben we docenten en ruimtes etc. toegevoegd en geoptimaliseerd.

Samenvattend
– profielering en indeling in stamklassen
– clustering met keuzegroepen ( voorkeur door studenten)
– clustering van groepen docenten op een een groep studenten
– inrichten roosters op grond van clustering
– continue optimaliseren van het basis (vitrine) rooster
– opstellen van keuze spelregels
– analyseren samenhangend aanbod (ook financieel)
– inlezen geaccepteerde keuzes studenten
– blijven “draaien” op verbeteringen.

Op grond van knelpunten en kwaliteitscriteria -management informatie op de de keuzes en gebruik- werd het aanbod (en vraag) dus “aangepast”. Toen bleek al hoe cruciaal informatie is, die je kon genereren en die andere oplossingen mogelijk maakten.

We begonnen dus een andere logica te (h)erkennen en we konden van hieruit veel meer “communicatief” inspelen op de gebruikers.

De tijd die we eerst nodig hadden om te plannen en te roosteren (achter de pc in een “gesloten” omgeving) nam plaats voor veel overleg en afstemming. Het kostte uiteindelijk evenveel tijd en inspanning maar het was veel “productiever” en leidde tot een totaal andere sfeer en tevredenheid.

Simulatie
We hadden wel -zoals we dat toen noemden- een “gesloten” rooster gecreëerd, waarop nieuwe studenten zich steeds weer konden plaatsen. Later ontstond de naam Vitrine rooster. Dit rooster hebben we daarna ook veel gebruikt als simulatie voor vele nieuwe wensen. Bv. invoeren vergadermiddag, minder lokalen beschikbaar stellen, ontwerpen van nieuwe opleidingen.

De aanbodkant bleek het meest stabiele deel; denk aan tijdwensen docenten, wegingsfactoren praktijk en theorie, vrije dagdelen. Dit “automatisch” roosteren, van de aanbodkant deden we met het Untis versie 8.

De vraagkant werd veel meer het onderzoeken van profielen, het afstemmen van combinaties op “latere” beroepskeuze, het analyseren van bv “wetmatigheden”. Iemand die Frans had nam bijna nooit Natuurkunde etc. De ict tool hiervoor ontbrak, dus we deden dat met ons clusterprogramma.

Seriele aanpak
In de “oude” situatie lag de vraagtaak eerst bij de teams, dekanen, docenten in verbinding met de studenten en hun ouders.
Daarna – als die informatie was verzameld en ingebracht- kon het tweede deel van het proces van de logistiekketen pas vorm gegeven worden (serieel).

Het zal duidelijk zijn dat elke afwijking verandering, het niet “goed doorgeven” leidde tot “problemen” (misverstanden).


Parallelle aanpak

Door de twee werelden hybride tegelijk te combineren konden we de vraagkant zelf in handen geven van de studenten met hun begeleiders (docenten/teams) en –tegelijk– konden we aan de “achterkant” de bedrijfsvoering optimaliseren.

Hieruit ontstond toen ook het combineren van ons MBO aanbod over de opleidingen/teams heen. Bepaalde lessen uit Welzijn waren te combineren met leeractiviteiten van het Meao onderwijs en op deze wijze “liepen” onderwijs-activiteiten zoals wij dat toen noemden “vol” (ratio).

De essentie van deze aanpak was dat wij de aanbodkant los hadden geweekt van de vraagkant. Het organiseren van beide processen konden nu bijna parallel naast elkaar plaatsvinden (synchroon).

In 1993-1994 hadden wij een planningsrooster zonder tussenuren, waren we voor de zomer klaar (uiteraard met wat wijzigingen in september) hadden we onze groepsratio geoptimaliseerd, konden we docenten garanderen waar zij recht op hadden, wisten studenten bij hun keuze al welke rooster consequenties dat had en………. steeg de tevredenheid met meer meer dan 30%. En het mooiste was dat iedereen het allemaal normaal vond.

Wel hadden we eerst gewerkt vanuit de aanbodkant.Eerst het magazijn op orde op met name historische kennis en ervaring en dan pas het “inlezen van de keuzes van onze deelnemers.
Voor het aanbod was het roosterprogramma prima ingericht.

De vraagkant was veel lastiger. Wij gebruikten hiervoor toen het clusterprogramma maar zoals gewoonlijk gaf het in- en exporteren veel onduidelijkheid.

Maar daarover -Vandaag- meer.

extra info Roosterprogramma’s;
Paralax
Syllabus Plus
Untis

29/11/2008 Posted by | aanbodgericht, cgo, clustering, gisteren, logistiek, parallel, roostersoftware, rr, serieel, vierluik, vraaggericht | Plaats een reactie